Algemene Voorwaarden MijnHealthCheck

Artikel 1. Definities

 1. MijnHealthCheck: MijnHealthCheck B.V. ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64061108.
 2. De klant: de wederpartij van MijnHealthCheck, bedrijven dan wel particulieren.
 3. Losse verrichtingen: incidentele onderzoeken, adviezen en supplementen, dan wel andere incidentele diensten die door MijnHealthCheck in opdracht van de klant worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle afspraken, offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen MijnHealthCheck enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een afspraak, offerte of (order)bevestiging c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door MijnHealthCheck is bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen MijnHealthCheck en de klant komt tot stand door:
  • een schriftelijke acceptatie van de offerte door de klant of bevestiging van een individueel consult, of,
  • een schriftelijke bevestiging van MijnHealthCheck van een opdracht / order van de klant, of,
  • het plaatsen van een opdracht door de klant na acceptatie van de algemene voorwaarden door de klant.
 3. Indien een acceptatie van een offerte voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat MijnHealthCheck schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichting. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
  1. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen;
  2. voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 3 werkdagen vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de klant wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. Bij annulering tot 3 kalenderdagen voor aanvang is de klant geen administratiekosten verschuldigd.
  2. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van een consult is de klant, ongeacht de reden van annulering, € 25,- administratiekosten verschuldigd.
  3. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van een consult is de klant 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
  4. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de klant 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd
  5. Indien een consult op verzoek van de klant wordt verschoven naar een latere datum is de klant bij verschuiving tot 3 werkdagen voor aanvang van het consult geen administratiekosten verschuldigd, binnen 3 werkdagen voor aanvang van het consult 50% van het bedrag van het consult en bij verschuiving binnen 24 voor aanvang van de training het volledige bedrag.
 3. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is MijnHealthCheck gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.
 4. MijnHealthCheck is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft locatie en/of tijdstip. Dan zal zij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. MijnHealthCheck zal alle informatie betreffende de klant dan wel een werknemer van de klant die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voor zover MijnHealthCheck ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe verplicht is of MijnHealthCheck toestemming heeft verkregen van de klant.
 2. MijnHealthCheck zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor trajecten, supplementen c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente MijnHealthCheck tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de desbetreffende dienstverlening danwel de website als het particuliere consulten betreft.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor particuliere klanten dient door deze klanten voorafgaand aan de dienstverlening aan MijnHealthCheck te worden voldaan.
 2. Dienstverlening voor klanten niet zijnde particulieren zal door MijnHealthCheck volgens afspraak middels een (deel) factuur in rekening worden gebracht.
 3. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere klant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan MijnHealthCheck te betalen.
 5. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. MijnHealthCheck is gerechtigd haar verplichting tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. MijnHealthCheck zal de klant tijdig op de hoogte stellen van voornoemde opschorting van haar dienstverlening. De klant is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van MijnHealthCheck is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. MijnHealthCheck geeft op geen enkele wijze een medische garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde van dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de klant c.q. werknemers van de klant voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van MijnHealthCheck. MijnHealthCheck is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. MijnHealthCheck is niet aansprakelijk voorzover schade voortvloeit uit het feit dat de klant c.q. een werknemer van de klant door MijnHealthCheck verstrekte mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van MijnHealthCheck voor schade voortvloeiend uit de door haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van MijnHealthCheck beperkt tot het bedrag wat in rekening is gebracht aan de klant.
 6. De klant is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij MijnHealthCheck aansprakelijk wil stellen.
 7. MijnHealthCheck is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. MijnHealthCheck zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van MijnHealthCheck is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van MijnHealthCheck, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank van Gelderland bevoegd